ไทยลงนามเอกสารเพื่อยกระดับมาตรฐานและส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและกำจัดปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ

ไทยลงนามเอกสารเพื่อยกระดับมาตรฐานและส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและกำจัดปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มี.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2565

| 4,019 view

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้ลงนามเอกสาร Compact between the Secretary-General of the United Nations and the Government of the Kingdom of Thailand: Commitment to eliminate sexual exploitation and abuse

เอกสารดังกล่าวแสดงถึงเจตจำนงและหลักการที่เห็นชอบร่วมกันระหว่างเลขาธิการสหประชาชาติและรัฐสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติและส่งเสริมความร่วมมือเพื่อป้องกันและกำจัดปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งกระทำโดยบุคลากรของสหประชาชาติและเจ้าหน้าที่ของรัฐสมาชิกต่าง ๆ ที่ปฏิบัติภารกิจของสหประชาชาติในพื้นที่ รวมถึงในปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ

ไทยให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการดำเนินการเพื่อสร้างมาตรฐานเรื่องการแก้ไขปัญหาและกำจัดการล่วงละเมิดทางเพศ ดังนั้น การร่วมลงนามในเอกสารฉบับนี้ จึงถือเป็นการแสดงบทบาทของไทยในฐานะรัฐสมาชิกที่จะสนับสนุนข้อริเริ่มของเลขาธิการสหประชาชาติ และย้ำถึงจุดยืนของไทยในประเด็นดังกล่าว ซึ่งมีความสำคัญทั้งในบริบทของการรักษาสันติภาพ สิทธิมนุษยชน และการพัฒนา

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ