กต. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสหประชาชาติและการทูตพหุภาคีแก่เยาวชนไทย

กต. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสหประชาชาติและการทูตพหุภาคีแก่เยาวชนไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มี.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,134 view
 เมื่อวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2561 กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดโครงการ “กรมองค์การระหว่างประเทศและสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทยสัญจรเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสหประชาชาติแก่เยาวชนไทย ประจำปี 2561” ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนทั่วไปที่สนใจ ณ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย 
 
            กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านสหประชาชาติและการทูตพหุภาคีแก่เยาวชนไทย ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2561 และโรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสหประชาชาติ และการทูตพหุภาคี ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของไทยในฐานะสมาชิกสหประชาชาติ ประเด็น ความเคลื่อนไหวและพัฒนาการที่สำคัญในเวทีสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศในปัจจุบัน รวมถึง ให้ข้อมูล เกี่ยวกับการสมัครและสอบเข้าทำงานในกระทรวงการต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และสาธารณชนผู้สนใจ
 
            กิจกรรมหลักของโครงการเป็นการบรรยายความรู้เกี่ยวกับสหประชาชาติ และบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในเวทีโลก การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ในหัวข้อ“UNderstand เยาวชนไทยเข้าใจสหประชาชาติ” เพื่อส่งเสริมการรับรู้เรื่องบทบาทของไทยใน 3 เสาหลักของสหประชาชาติ อาทิ บทบาทด้านการรักษาสันติภาพและความมั่นคง การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา รวมทั้งการประยุกต์ใช้และเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP) เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ
 
            นอกจากการบรรยายและนิทรรศการแล้ว ยังมีกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัลเกี่ยวกับความรู้ด้านสหประชาชาติและการต่างประเทศ ความเชื่อมโยงของ SDGs กับการดำรงชีวิตประจำวันของเยาวชน และการเปิดโอกาสให้เยาวชนนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองของเยาวชนที่มีต่อสหประชาชาติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ให้ความรู้ และความบันเทิงแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า ๑,๒๐๐ คน
 
            ทั้งนี้ การดำเนินโครงการได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากสถานศึกษาและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประสงค์จะให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ของเยาวชนเรื่องการต่างประเทศ

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ