งานวันสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้ - ใต้

งานวันสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้ - ใต้

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มี.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2565

| 4,553 view

 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) และสำนักงานสหประชาชาติ

                เพื่อความร่วมมือใต้ - ใต้ (United Nations Office for South-South Cooperation - UNOSSC) ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เป็นเจ้าภาพจัดงานวันสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้ - ใต้ (United Nations Day for South-South Cooperation) ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอผลสำเร็จและเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (ความร่วมมือใต้ - ใต้) ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยในงานมีเอกอัครราชทูตและผู้แทนคณะทูตประจำประเทศไทย องค์กรระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชนเข้าร่วมประมาณ 100 คน

                นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิดงานและย้ำความสำคัญของการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนความร่วมมือใต้ - ใต้ พร้อมนี้ นาย Jorge Chediek ผู้แทนเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยความร่วมมือใต้ - ใต้ และผู้อำนวยการ UNOSSC ได้มีสารแสดงความยินดีผ่านวิดีทัศน์เนื่องในโอกาสวันสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้ - ใต้ โดยกล่าวว่าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเป็นต้นกำเนิดและตัวอย่างสำหรับความร่วมมือใต้ – ใต้ และเน้นย้ำความสำคัญของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ต่อวาระการพัฒนาระดับโลก รวมถึงความท้าทายและโอกาสของความร่วมมือใต้ - ใต้ในอนาคต

                 กิจกรรมในงานประกอบด้วย การนำเสนอวีดิทัศน์และคำกล่าวเกี่ยวกับความสำเร็จของประเทศและองค์กรในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่มีบทบาทเด่นในการส่งเสริมความร่วมมือใต้ - ใต้และไตรภาคีในภูมิภาค โดยเอกอัครราชทูตและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ จีน บังกลาเทศ อินโดนีเซีย ฟิจิ อินเดีย และญี่ปุ่น พร้อมด้วย ผู้แทนองค์กรเอกชนต่างประเทศ ได้แก่ Asia Foundation และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศผ่านวีดิทัศน์ ได้แก่ รองเลขาธิการอาเซียน และเลขาธิการเวทีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาหมู่เกาะแปซิฟิก (Pacific Islands Development Forum) โดยประเทศและองค์กรดังกล่าวได้รับการยกย่องและชื่นชมจาก UNOSSC สำหรับการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านความร่วมมือใต้ - ใต้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของไทย อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้นำเสนอบทบาทที่ผ่านมาของไทยในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy - SEP) มาเป็นแนวทางหนึ่งในการดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศและองค์กรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ตามข้อริเริ่ม SEP for SDGs Partnership อย่างต่อเนื่อง

                 การจัดงานเฉลิมฉลองดังกล่าวในประเทศไทยถือเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมความร่วมมือใต้ - ใต้ และไตรภาคี ภายหลังจากที่ประเทศไทย ESCAP และ UNOSSC ประสบความสำเร็จจากการร่วมกันจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือใต้ - ใต้ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Regional Consultation on South-South Cooperation in Asia and the Pacific: Towards the Buenos Aires Plan of Action 40th Anniversary) และการประชุม Asia-Pacific Forum for South-South and Triangular Cooperation เมื่อวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ตลอดจนเป็นโอกาสส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามนโยบาย SEP for SDGs Partnership และเป็นการสานต่อความสำเร็จจากการเป็นประธานกลุ่ม 77 วาระปี พ.ศ. 2559 และสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562 ซึ่งมีวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นนโยบายนำในการดำเนินงานความร่วมมือดังกล่าว

                 สหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 12 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้ - ใต้ ซึ่งตรงกับวันที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติรับรองแผนปฏิบัติการบัวโนสไอเรส (Buenos Aires Plan of Action - BAPA) ในปี ค.ศ. 1978 โดยในปีนี้ วันที่ 12 กันยายน 2561 แผนปฏิบัติการบัวโนสไอเรสครบรอบ 40 ปี (BAPA+40) และเป็นโอกาสสำคัญก่อนที่สหประชาชาติและอาร์เจนตินาจะเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับสูงของสหประชาชาติว่าด้วยความร่วมมือใต้ - ใต้ ครั้งที่ 2 (Second High-level UN Conference on South-South Cooperation) ระหว่างวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2562 ณ กรุงบัวโนสไอเรส

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ