รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 73

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 73

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มี.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 4,610 view

 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 73 (UNGA73) ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 1 ตุลาคม 2561 มีหัวข้อหลักคือ “การทำให้สหประชาชาติมีความเชื่อมโยงกับประชาชน : การเป็นผู้นำระดับโลก และร่วมรับผิดชอบเพื่อสังคมที่สันติสุข มีความเท่าเทียม และมีความยั่งยืน” หรือMaking the United Nations Relevant to All People: Global Leadership and Shared Responsibilities for Peaceful, Equitable and Sustainable Societies

          ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมระดับสูง และกิจกรรมคู่ขนานต่าง ๆ อาทิ

          1. การกล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไปในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

          2. การเป็นเจ้าภาพร่วมในงาน The Global Call to Action on the World Drug Problem ตามคำเชิญของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เพื่อแสดงความมุ่งมั่นทางการเมืองระหว่างประเทศในการเสริมสร้างความร่วมมือและดำเนินการเพื่อรับมือกับปัญหายาเสพติด โดยมีประเทศอื่น ๆ ร่วมด้วย จำนวน 27 ประเทศ

          3. พิธียื่นสัตยาบันสารของไทยต่อสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty - CTBT) ซึ่งไทยได้ลงนาม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนb2539 และมีบทบาทในกิจกรรมของ CTBT ต่อเนื่องมาโดยตลอด และให้ความสำคัญกับการลดและไม่แพร่ขยายอาวุธ  ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction - WMD) รวมทั้งอาวุธนิวเคลียร์

          4. การประชุม High-Level Event on “Youth 2030” to Launch the UN Youth Strategy and the Generation Unlimited Partnership ซึ่งเป็นการเปิดตัวยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนระบบสหประชาชาติให้ดำเนินงานส่งเสริมความสำคัญของเยาวชน และการเปิดตัว Generation Unlimited Partnership ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของ UNICEF เพื่อสร้างกรอบความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมการศึกษา การสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการจ้างงาน และการเสริมพลังของเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนสตรี

          5. กิจกรรม High-Level Event on Action for Peacekeeping (A4P) ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของเลขาธิการสหประชาชาติ และร่วมรับรองปฏิญญาคำมั่นร่วมกันเกี่ยวกับปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (Declaration of Shared Commitments on UN Peacekeeping Operations) เพื่อเป็นคำมั่นร่วมกันระหว่างรัฐสมาชิกที่จะเสริมสร้างปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนสอดคล้องกับการพัฒนาและการทำให้สันติภาพมีความยั่งยืน

          6. การประชุม Asia Cooperation Dialogue (ACD) Ministerial Meeting ซึ่งเป็นกรอบที่ไทยเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งเพื่อเป็นเวทีหารือระดับนโยบายและความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย และทำหน้าที่เป็นประเทศผู้ประสานงาน โดยล่าสุด ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด ACD ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2559

          7. การประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่ม 77 ซึ่งจะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาซึ่งไทยเป็นผู้ริเริ่มในช่วงการเป็นประธานกลุ่ม 77

          8. การประชุมในกรอบอาเซียน อาทิ การประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (Informal ASEAN Ministerial Meeting - IAMM) การประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (Informal ASEAN - US Ministerial Meeting)  และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประธานสมัชชาสหประชาชาติและเลขาธิการสหประชาชาติ (ASEAN - UN Ministerial Meeting - AUMM) ซึ่งจะเป็นโอกาสในการหารือแนวทางส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติ และคู่เจรจาในมิติต่าง ๆ

          9. การพบหารือทวิภาคีกับประเทศพันธมิตรสำคัญ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

          การประชุม UNGA73 จะเป็นโอกาสให้ไทยได้แสดงบทบาทในวาระระดับโลกที่สำคัญและสอดคล้อง กับผลประโยชน์ของไทย เช่น การสร้างหุ้นส่วนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สาธารณสุข การโยกย้ายถิ่นฐานโดยไม่ปกติและปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐานลี้ภัย การลดอาวุธ การบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งเป็นโอกาสรณรงค์ขอรับการสนับสนุนการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council - ECOSOC) วาระปี ค.ศ. 2020 – 2022 ของไทย ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในเดือนมิถุนายน 2562 อีกด้วย

           อนึ่ง ในช่วงการประชุม UNGA73 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสาธารณสุขจะเข้าร่วมการประชุมระดับสูงเรื่องวัณโรค การประชุมระดับสูงเรื่องโรคไม่ติดต่อ และกิจกรรมคู่ขนานเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งเป็นโอกาสให้ไทยได้แสดงบทบาทที่แข็งขันในด้านสาธารณสุข เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงนโยบายในการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 3 (การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี) และผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ