หนังสือ E-book 100 เรื่องเล่า

หนังสือ E-book 100 เรื่องเล่า

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 มี.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,656 view
 

หนังสือ 100 เรื่องเล่าตอนการทูต 5 มี

          กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำหนังสือชุดความรู้ “ร้อยเรื่องเล่า กระทรวงการต่างประเทศ” หรือ “ร้อยเรื่องเล่า ตอน การทูต 5 มี” เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ และ “ทีมประเทศไทย” โดยหนังสือดังกล่าว ได้รวบรวมผลงานสำคัญด้านการต่างประเทศในห้วงปี 2559 – 2561 โดยร้อยเรียงเรื่องเล่าแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้านตาม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อให้ประเทศไทยและประชาชนไทยได้รับประโยชน์จากการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทย ดังนี้ (1) มีความมั่นคง (Security) (2) มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน (Sustainability)
(3) มีมาตรฐานสากล (Standard) (4) มีสถานะและเกียรติภูมิ (Status) และ (5) มีพลัง (Synergy)

สามารถโหลดไฟล์ E-book ได้ที่ : http://www.mfa.go.th/saranrom/contents/ebook/ebook-20190318-222427/html5forpc.html?page=null&bbv=1&pcode=

              สามารถโหลดไฟล์ PDF. ได้ที่ : ร้อยเรื่องเล่า.pdf