70 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

70 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 มี.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,956 view

          วันที่ 10 ธันวาคม นอกจากจะเป็นวันรัฐธรรมนูญของประเทศไทยแล้ว ยังถือเป็นวันครบรอบ "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" หรือ Universal Declaration of Human RIghts อีกด้วย

          ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เป็นเอกสารที่วางรากฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยตั้งอยู่บนหลักการ ที่ว่า "มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ"

          ผู้แทนเยาวชนไทยและนานาชาติขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวาระ #StandUp4HumanRights ในโอกาสครบรอบ 70 ปีของการรับรอง ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

วิดีโอประกอบ